Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor dienstverlening door Kiezenvoorjezelf.nu

Artikel 1 - Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
2. Opdrachtnemer: Kiezenvoorjezelf.nu

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende activiteiten

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemern opdrachtgever ondertekende coachovereenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het proces en resultaat noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd uitgaande van de hulpvraag. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag
worden. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na toestemming van de opdrachtgever

Artikel 5 -. Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft (volgens de meldcode
kindermishandeling), verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden, in het belang van de opdrachtgever, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Artikel 6 - Offertes en aanbiedingen

Alle offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Kiezenvoorjezelf.nu s slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7 – Tarieven

De tarieven staan op www.kiezenvoorjezelf.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

Artikel 8 - Betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, middels overmaking op Iban: NL 55 RBRB 0706448103 t.n.v. Kiezenvoorjezelf.nu.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9 - Annulering en opzegging

Wanneer opdrachtgever een reeds gemaak te afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient de annulering uiterlijk 24 uur van tevoren (Telefonisch/WhatsApp/Mail) aan opdrachtnemer
te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en klachtenregeling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De coaching en training van Kiezenvoorjezelf.nu is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De opdrachtgever zal zichzelf (ook ná een coachingstraject) verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.

Samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid.